Peter Fryckman Minun puolueeni on Suomi

Minun tarinani kummallisuuksia osa 2.

Koska julkisuudessa edelleen puhutaan yleisesti siitä, että verottaja olisi antamassa jotain verovelkoja "anteeksi", laitan selvennyksen vuoksi luettavaksenne nyt eläkkeellä olevan verotarkastajan Tenho Tikkasen minulle lähettämän sähköpostin, jossa hän tulkitsee Fryckman-tapauksen kokonaisuutta professori Andersonin lausuntoon pohjautuen.

Nyt verohallinnossa selvitettävänä olevassa asiassa on kyse vain viivästyskorkojen kohtalosta ja siitä, kuuluvatko ne verovelvolliselle maksettaviksi silloin, kun virhe on verottajan.

Aihe on siis täsmälleen sama, mihin Jukka Strömmer uskalsi ottaa kantaa.

"Peter Fryckman

Asia: Havaintoni prof. Edvard Anderssonin kirjoituksesta 7-1-2010

Olen lukenut kirjoituksen ja sen liiteasiakirjat. En havaitse siinä sellaista, josta olisin erimieltä. Asiakokonaisuus tulee hänen laatimastaan hakemuksesta, valituskirjoituksesta ja nyt laaditusta vastineesta esille.

Andersson ei halua ottaa kantaa aikaisempiin verotuspäätöksiin, joita olen mielestäni hyvin perustellusti kritikoinut jokaisessa käänteessä. Perusteluni koskevat sitä, että verotus oli kohdistettu yksin bulvaaniin. Mielestäni todellinen toimija oli KOP, joka (todellinen päätöksentekijä) on normaalisti verosta vastuussa. Tälle esittämälleni näkökohdalle on tullut vahvistusta KOP:n johtokunnan jäsenen Matti Korhosen jäämistöstä löytyneistä asiakirjoista, jotka minäkin sain nähtäväkseni vasta syyskuussa 2007. Korhosen aineisto paljastaa sen, että KOP siirsi Fryckmanilta osakkeet Rahoitustarkastuksen vaatimuksesta ja piti Fryckmania ja ihme kyllä myös Kouria KOP:n bulvaanina. Lisäksi paljastuu, että KOP:n siirto tapahtui ilman Fryckmanin lupaa, mikä tekee tulon verottamisen yksin Fryckman-yhtiöitten tulona hyvin kyseenalaiseksi. Mielestäni asialla on erittäin huomattava merkitys, kun otetaan huomioon se, että verotuskäytännössä kyseinen menettely ei ollut tuossa vaiheessa kiellettyä kuin vasta KHO:n otettua asiaan kantaa toisessa asiassa v. 1993. Erityisesti verokorotusten määräämiseen tällä seikalla tulisi olla vaikutusta verovelvollisen eduksi.

Luetteloin ohessa niitä tapahtumia, joilla mielestäni on merkitystä asian ratkaisuun.

1988
28.4. ja 17.8.1988 Frykman (Aromimauste, Six Myynti ja Six) tekee kirjallisen sopimuksen KOP:n kanssa ns. SYP-osakkeitten hankkimisesta.

1988
12.9.-13.12.1988 Rahoitustarkastus tarkastaa KOP:n ja kehottaa hankkiutumaan eroon ns. Fryckman-osakkeista
2.12.1988 KOP-siirtää Fryckmania kuulematta SYP-osakkeet Kouri-yhtiöille, josta käytetään yleisesti nimitystä ”Kouri-kaupat”. KOP ilmoittaa tarkastuksen loppukeskustelussa asiasta Rahoitustarkastukselle

1990
Yhtiöveron hyvitys astuu voimaan, joka mahdollisti osinkojen jakamisen tappiolliselle yritykselle. Tämä verotusaukko korjattiin lailla 932/1993.
Fryckman-yhtiöitten tytäryhtiöitä verotetaan vero n. 80 milj.mk 52 milj.mk:n myyntivoitosta, (päätös nurin Uudenmaan lääninoikeudessa 12/1995). Oikea verovelka 27,5 + 20 % korotus.

1991
Fryckman-yhtiöitten omaisuutta 60 milj. mk ainoan velan – verovelan - vakuudeksi, (ks.v. 1994 lisää omaisuutta ulosmitattiin).

1992
Cenoporex Oy ja Seroponex Oy:n konkurssiin asettaminen 7.2.1992

1993
Konkurssissa olevien tytäryhtiöitten pesänhoitajien 1993 aloittaman takaisinsaantikanne emoyhtiöltä sai lainvoiman 11.2.1997

1994
20.12.1994 Fryckman-yhtiön omaisuutta ulosmitattiin lisää

1995
21.12.1995 Uudenmaan lääninoikeus poisti vv. 1989 verotuspäätökset

1996
26.1.1996 Veroviraston uusi verotuspäätös, (lainvoima 2.12.1999/KHO), väärä muutoksenhakuosoitus, mikä viivästytti asiaa vuodella (Lääninoikeuden päätös 8.10.1997). Vero 32,5 milj.mk. (Vero 27 miljmk ja korotus 20 %)

1998
KHO 1998:14, kieltää verohallintoa saamasta tietoa Rahoitustarkastukselta, jolla olisi selvitetty miksi KOP teki luvattomat oikeustoimet ja siirsi SYP-osakkeet (osakekauppojen faktat)

1999
2.12.1999 KHO antaa lopullisen ratkaisun verotuspäätökseen

2000
Vahingonkorvauskanne pesänhoitaja Kauppista ja asianvalvoja Nurmea vastaan vaatimus 76,2 milj.mk:n vahingonkorvaus

2001
Vahingonkorvausvaatimus verotetaan vero 29,5 milj. mk.

2003
Oikaisulautakunta hylkää Fryckmanin vaatimuksen vahingonkorvauksen verotuksen poistamisesta

2005
17.10.2005 Helsingin hallinto-oikeus kumosi vahingonkorvauksen verotuksen

2007
- 29.5.2007 verovirasto oikaisi Helsingin hallinto-oikeuden kumoaman vahingonkorvauksen verotuksen. Viivekorko lisääntyi em. aikana 2 milj.euroa.
- Syyskuussa 2007 Fryckman saa tiedon KOP:n johtokunnan jäsenen Matti Korhosen jäämistöstä siitä, että KOP siirsi omavaltaisesti Fryckmaniltaq lupaa kysymättä po. SYP-osakkeet Kourille Rahoitustarkastuksen vaatimuksesta.

Otan huomioon myös sen, millä perusteella tätä asiaa koskevat verotuspäätökset on tehty;
- 12/1995, eli mistä syystä kumosi,
- 8.10.1997 Lääninoikeuden päätös, mitä vaikutuksia
- 17.10.2005 Helsingin hallinto-oikeuden päätös, mitä vaikutuksia

Eli jo näistä voi päätellä, etteivät syyt viivästysseuraamuksiin ole verovelvollisessa, vaan päinvastoin verohallinnossa.

Fryckaman-yhtiöitten verotuskysymys on kiinteässä yhteydessä 90-luvun alun pankkikriisiin, mitä ei pitäisi tässä yhteydessä unohtaa. KOP:n vilpillisen menettelyn ymmärtää paremmin, kun tietää, että pankille oli realisoitumassa miljardien arvosta varainsiirtoveroja. Nämä olivat tulleet esille 90-luvun verotarkastuksissa. Tuolloin hallinnossa puhuttiin n. liki miljardin verovastuista kaikkien pankkien osalta. Myöhemmin on paljastunut, että em. verovastuu olisi noussut n. 10 miljardiin markkaan (Antti-Pekka Pietilän kirja Pankkikriisin peitellyt paperit, 2008. Pankkitoiminnan kriisi oli todellinen, josta osoituksena myös se, että pankit vapautuivat esille tulleista siirtoleimaveron verovastuista takautuvan lainsäädännön turvin.). Verohallinto ei tätä koko verovastuun määrää tiennyt, mutta pankit itse olivat siitä tietenkin täysin tietoisia. Em. asiaan oli puuttunut myös Rahoitustarkastus nyt jälkikäteen Matti Korhosen hallusta esille tulleiden asiakirjojen mukaan.

KOP:n peittely oli tietenkin hyvin ymmärrettävää em. taustaa ajatellen, kun rahoitustarkastus syytti (Matti Korhosen hallusta esille tulleiden asiakirjojen mukaan) KOP:tä peitejärjestelyjen johdosta lainvastaisesta menettelystä. Pankkien talous oli 90-luvun alussa muutenkin ahdingossa ja KOP:n pankinjohtajat olivat samaan aikaan harhauttaneet ns. pienosakkeenomistajia liki miljardin markan osakeannin kautta hukkasijoituksiin, jotka varat ns. piensijoittajat menettivät täysin.

KOP:n kiinteässä valvonnassa ja intressien mukaista oli, että ns. Fryckman-yhtiöille siirretyt osakkeet ja siihen liittyvät kourikaupat Kulvikin osalta eivät tulleet edunsaajien osalta verottajan tietoon ja oikein verotuetuksi. KHO otti em. asiaan kantaa, jonka mukaan Kulvikin ei ollut tarpeen paljastaa edunsaajia, vaikka hän on julkisuudessa vihjaillut asiasta tietävänsä. KHO kielsi myös verohallitusta saamasta Rahoitustarkastuksesta niitä asiakirjoja, jotka Rahoitustarkastuksella oli tuossa vaiheessa edunsaajien paljastamiseksi ja oikean ja todellisen verovelvollisen löytämiseksi. Kysymys oli juuri näiden, nyt Fryckman-yhtiöitten osin saamien varojen verottamisesta. Fryckmanille olisi kuulunut 53,5 miljoonan sijasta lisäksi 47,5 milj.mk, josta asiasta käytiin pitkään oikeutta. Nyt Korhosen jäämistön aineisto paljastaa, että Frykcman oli täysin oikeassa, vaikkei hän em. oikeudenkäynneissä pystynyt asiatiedon puuttuessa esitystään toteennäyttämään. Frykcman-yhtiöitten osakekauppoihin liittyvä pahin virhe KOP:n kannalta oli se, että tuo n. 1,3 miljardin lainaerä (joilla Fryckman teki SYP-osakeostot KOP:n bulvaanina) ei ollut edes KOP:n kirjanpidossa, mikä ilmenee KOP:n Luxemburgin konttorinjohtajan Matti Mankin kirjallisesta todistuksesta.

Mitä tulee sitten konkurssiin ”ajetun” Fryckman-yhtiöitten varojen realisointiin sekään ei ole edennnyt verovelvollisen etujen mukaisesti. Totean lisäksi eräitä yksittäisiä kysymyksiä, millä täytyy olla vaikutusta viivästysseuraamusten määräämisessä.: - Valituskirjelmän kohta 4 Diamond-Cruiser osakkeiden menetys 3 milj.mk.
sekä Nokia-osakkeitten menetys arvo v. 2000 = 40 milj. euroa, myytiin pesähoitokuluihin muutamalla sadalla tuhannella markalla.
Tehdaskiinteistön myynti: Nurmi ja pesänhoitaja Kauppinen kiirehtivät myymään kiinteistön Aimoselle aikaisemmin, kun paria päivää myöhemmin olisi saatu 3 milj.mk enemmän. Aimosen toimia poliisi tutkii lehtitietojen mukaan juuri parhaillaan. Kysymys on lehtitietojen mukaan rahanpesurikoksista.

Johtopäätökset

Mikäli verotarkastaja tehtäväkseni olisi annettu edellä kuvatun verotusasian ratkaisu, otan siihen kantaa niillä perusteilla, jotka olivat voimassa tuona aikana v. 1990 - 1998, jolloin toimin verotarkastajana Uudenmaan veroviraston verotarkastusyksikössä ja tuon jälkeen Valtioneuvoston määräämässä tehtävässä, Harmaan talouden Projektiyksikössä vanhempana verotarkastajana. Totean vielä, että verotarkastajan tulee ottaa virkavelvollisuuksiinsa liittyen kantaa tarkastuskohteen viivästysseuraamuksiin, hän ei tee asiasta lopullista valituskelpoista hallintopäätöstä.

Totean vielä, että olen useita kertoja virkatehtävissäni joutunut tilanteeseen, jossa kohtuullisuus näkökohta on ollut perusteena verotarkastajan esitykselle, jolla on pyydetty alentamaan veronkorotuksen määrää sekä veronlisäyksen laskemisen ajan kulumista viranomaisessa tapahtuneen asian käsittelyn viivästymisen vuoksi.

Em. perusteilla olisin ehdottanut tässä asiassa, että verokorotukset määrätään mahdollisimman pieneksi (huomattavasti alemmalle tasolle kuin tässä on tapahtunut) ja koska verovelvollinen oli toimittanut vakuudet verojen maksamiseksi, olisi kohtuullista, ettei viivästysseuraamuksia perittäisi enää ainakaan 11.2.1997 jälkeen. Uudessa laissa peruste on VeronlisL 7 §. Perusteita olisi lopettaa viivästysseuraamusten laskeminen jo vuotta aiemmin siihen kun virasto teki uuden asiaa koskevan verotuspäätöksensä v. 1996 alussa.

Espoossa 15.1.2010

Tenho Tikkanen
verotarkastaja eläkkeellä v. 2003"

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (6 kommenttia)

MARKUS RURIK RÄSÄNEN (nimimerkki)

ELÄMME JO VALLANKUMOUKSELLISESSA TILANTEESSA

www.markusreed.julkaisee.fi ”Räsäsen seinälehti”
Suomen punaisin Päätoimittaja Markus ”Red” Räsänen kommentoi:

VALLANKUMOUS EI ODOTA ENÄÄ TYHJIÄ LUPAUKSIA

Tule Lahden "Tie Sosialismiin"-Julistuksen taakse ja saat sosialismissa kaikki vero- ja mahdolliset muut velkasi anteeksi, kuten kaikki muutkin.

Julistus löytyy lehteni sivulta 46.

VeliSynkkä (nimimerkki)

MINÄ USKON SINUA MARKUS!

Minä uskon sosialismin voittaessa että:
- Minut syötetään hyvin.
- Minut puetaan hyvin.
- Minut ammutaan hyvin.

VeliSynkkä
Motto; Sosiaalifasistella ei ole MORAALIA!

Kommunismin pelko (nimimerkki)

Peter, älä anna periksi!

Vaikka kuinka Sinua pilkattaisiin, älä anna periksi!
Muista, että sosialistinen Suomi ei ole rehellinen, vaan jopa kokkareet pelaavat vilunkia.
Nyt tarvitaan puhdistus, jotta pankkien ja verottajien ylivalta ja rehellisiä ihmiä kurmottava toiminta saadaan aisoihin.
Valita EY-tuomioistuimeen.
Niinhän saatiin autoverokin kuntoon.

M-T Heikka

Mielestäni kaikessa on kumminkin se inhimillinen puolikin: eläkkeellä oleva virkamieskin on tarjonnut ammattiapuaan.

Onko kyseessä se, että ei haluta myöntää virheitä, vaan paetaan viraston muurien taakse.

"Nyt verohallinnossa selvitettävänä olevassa asiassa on kyse vain viivästyskorkojen kohtalosta ja siitä, kuuluvatko ne verovelvolliselle maksettaviksi silloin, kun virhe on verottajan."
- Viranomaisillahan on velvollisuus itse OIKAISTA virheensä oma-aloitteisesti. Jos virhe on todettu verottajan tekemäksi, niin eihän minkään järjen mukaan voida näitä virheitä maksattaa asiakkaalle.

Omituista.

Kansalainen (nimimerkki)

Miksi oikeutta ei saa?

Verottaja ja tullilaitos ovat täynnä väärin toimivia virkamiehiä, jotka eivät usko ennenkuin heillä on vaara joutua leivättömänpöydän ääreen ja saada rangaistus.

Tulli peri liikaa veroa, vaikka virkamiehet hyvin tiesivät tekevänsä väärin.

Verottaja on samalla periaatteella toimiva riistäjä.

Katsastustoimintaan saatiin inhimillisyyttä kun katsastaminen vapautettiin ja se on nyt liiketoimintaa.

Kuria ei ole ja virkamiesten vääristynyt asenne saa kansan kärsimään.

Tallaaja (nimimerkki)

Terve Peter...ota yhteyttä! Osoite on sama josta tämä viesti lähetettiin!

Toimituksen poiminnat